title menu 1

9 8 64 1 1

     วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ผ่านระบบ​ Line ​Meeting เพื่อวางแผนดำเนินการจัดอบรมให้แก่ครูในสังกัดตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ