title menu 1

6 8 64 1

      วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธาน ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Meet โดยนายวิรุฬห์  แสงงาม ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายอุดม โพธินำแสง ผอ.โรงเรียนวัดแสงสรรค์ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน ซึ่งมีผู้อำนวยการโรงเรียนเข้ารับการประเมิน จำนวน 5 คน