title menu 1

4 8 64 2

     วันที่ 4 สิงหาคม 2564เวลา 13.30 น. ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี  เขต 2 เป็นประธานในการประชุมทางไกลผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารในสพป.ปทุมธานี เขต 2 ครั้งที่ 7/2564 ด้วยโปรแกรม Google Meet เพื่อแจ้งข้อราชการสำคัญ และการนำนโยบายจาก เลขาธิการกพฐ. สู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง ตรงกัน ทันเวลา อาทิ สำรวจข้อมูลอินเตอร์เน็ตนักเรียน, แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เป็นต้น