title menu 1

30 7 64 1

     วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ดร.กชพรรณ  บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยนางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 น.ส.สายใจ พุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มและ ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การดำเนินการตามมติ ครม.โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา การวัดประเมินผลนักเรียน และการดูแลสุขภาพครูและนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นต้น โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานในการประชุมและมอบนโยบาย