title menu 1

29 7 64 2

    วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารประชากรวัยเรียนสพป.ปทุมธานี เขต 2 ผ่านระบบ Google meet เพื่อพัฒนาระบบบริหารประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนในสังกัดให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค รวมทั้งประกันโอกาสให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษาครบทุกคน