title menu 1

27 7 64 1

     วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ดร.กชพรรณ  บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสพป.ปทุมธานี เขต 2ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Meet เพื่อพิจารณาวางแผนและกำหนดอัตรากำลังสายงานสอน ของสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 40 คนลงมา โดยคำนึงถึงภาระงาน บริบทของสถานศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณภาพผู้เรียน และแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของจังหวัด และไม่เกินเกณฑ์อัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด