title menu 1

23 7 64 1

     วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านนโยบายและแผน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมทางไกล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid – 19 ตามนโยบาย ปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู กลุ่มสาระการเรียรู้การงานอาชีพ ของสพป.ปทุมธานี เขต 2 โดยการนำของ ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 จัดขึ้นเพื่อให้ครูได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม line meeting