2 4 64 1

    วันที่ 2 เมษายน 2564 ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้น.ส.สายใจ  พุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนา “เด็กไทยมีวินัย ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลโควิด-19” ณ โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ โดยมี สส.พรพิมล  ธรรมสาร เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 กับนักเรียนในโรงเรียนวัดกลางคลองสี่