27 3 64 1

     วันที่ 27 มีนาคม 2564 ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้น.ส.สายใจ  พุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อสนับสนุนและติดตามการดำเนินงาน และให้สถานศึกษาส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาโดยมีคณะวิทยากรจาก บริษัท มายด์เมอร์จ คอนซัลแทนท์, กองทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษา และนายวีรวัฒน์  การุณวงศ์ ครูโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์