26 3 64 3

     วันที่ 26 มีนาคม 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2 ดำเนินการส่งมอบวัสดุในการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ได้แก่ หน้ากากอนามัย และสเปรย์แอลกอฮอร์ ให้กับุคลากรในสพป.ปทุมธานี เขต 2 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ให้การสนับสนุน