26 3 64 2

     วันที่ 26 มีนาคม 2564 ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้ น.ส.สายใจ  พุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 และนายอรรถพงษ์  สุขสมนิตย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ ต่อผู้ราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายศรีชัย  พรประชาธรรม ณ ห้องประชุมปทุมรัตน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี