26 3 64 1

     วันที่ 26 มีนาคม 2564 นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา อ.หนองเสือ จำนวน4 โรงเรียน. ได้แก่โรงเรียนคลองสิบสาม "ผิวศรีราษฎร์บำรุง" โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ และโรงเรียนวัดนพรัตนาราม