24 3 64 2

      วันที่ 24 มีนาคม 2564 ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา อ.ธัญบุรี ประเมินผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน3 โรงเรียน. ได้แก่โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม โรงเรียนวัดสระบัว และโรงเรียนวัดอัยยิการาม ในโอกาสนี้ได้เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และคณะครูที่เป็นกรรมการคุมสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ประจำปีการศึกษา 2563