18 3 64 5

      วันที่ 18 มีนาคม 2564 นางอุรารักษ์  สุขสวัสดิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  อ.หนองเสือ  จำนวน  4 โรงเรียน. ได้แก่  โรงเรียนวัดศรีสโมสร  โรงเรียนสอนดีศรีเจริญ  โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม  และโรงเรียนวัดพวงแก้ว