22 2 64 4

 

          วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตร พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขาวิชา พณิชยการ สาขางาน ธุรกิจค้าปลีก ของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ รังสิต ครั้งที่ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อพิจารณาหลักสูตรหลังจากที่ให้ศูนย์การเรียนฯ ไปปรับแก้ไข