พิมพ์
หมวด: ข่าวและกิจกรรม สพป.ปทุมธานี เขต 2
ฮิต: 50

9 2 64 1

 

     วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 รับเป็นผู้เชี่ยวชาญ และร่วมสนทนากลุ่ม (focus group) ในหัวข้อ การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นดุษฎีนิพนธ์ของนายกิตติ  จุ้ยกำจร นักศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี