8 2 64 3

 

          วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ลงนามในบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการและสร้างเครือข่ายนวัตกรรมการศึกษากับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อให้ปฏิญญาต่อกันว่า จะร่วมมือกันเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาและปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและเพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสูงขึ้นและในโอกาสนี้ ได้ มอบรางวัล คุรุสดุดี ประจำปี พ.ศ.2563 รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2563 รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี ๒๕๖๓ รางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๔ รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รางวัลผู้บังคับบัญชาดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ จาก สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รางวัลคุรุชน คนคุณธรรมและรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี ๒๕๖๓