4 2 64 1

 

     วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564  ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตร พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขาวิชา พณิชยการ สาขางาน ธุรกิจค้าปลีก ของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ รังสิต ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ รังสิต ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ รังสิต อีกด้วย