28 1 64 2

 

     วันที่ 28 มกราคม 2564 ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้นางอุรารักษ์  สุขสวัสดิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อร่วมกันพิจารณานโยบายและแนวทางการรับนักเรียน  แผนการรับนักเรียน คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน รวมถึงมาตรการป้องกันการทุจริตการรับนักเรียน ใน ปีการศึกษา 2564 ของสพป.ปทุมธานี เขต 2