25 1 64 4

       วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. น.ส.สายใจ  พุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมทางไกล “ผู้อำนวยการกลุ่ม /หน่วยตรวจสอบภายใน และศึกษานิเทศก์"  โดยใช้โปรแกรม google meet  เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดประชุมทางไกลผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 29 มกราคม 2564