25 1 64 3

     วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. น.ส.สายใจ  พุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ดำเนินการทดสอบระบบประชุมทางไกล โดยใช้โปรแกรม google meet เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมทางไกลระหว่างสพป.ปทุมธานี เขต 2 กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด