20 1

                    วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วย นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 น.ส.สายใจ  พุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2  สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางการจัดการเรียนการสอน การเปิด-ปิดสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 และการวัดผลประเมินผลการเรียน  โดยมี ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุม