F19C1B0C B206 406E A978 7E7009360E39

          วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.สายใจ  พุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2  สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางการจัดการเรียนการสอนและตัวอย่างการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  โดยมี ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุม