05DA3FCE 47B8 4A4A A0FE B105D280AC80

           วันที่ 12 มกราคม  2564 เวลา 13.30 น. ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมจำรูญ  สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อพิจารณารายละเอียดของโครงการต่างๆ ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564