9EADAE7D AFBB 4CFF 822B B917629151F5

      วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.สายใจ  พุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 49/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2  สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาสู่การปฏิบัติ จาก ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการ กพฐ.