28 12 63 12

          วันที่ 28 ธันวาคม 2563  ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพิจารณาอนุมัติการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตร พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขาวิชา พณิชยการ สาขางาน ธุรกิจค้าปลีก ของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ รังสิต ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2