F040CD0B 049B 40B0 8441 B83F660FE8BD

       วันที่ 17 ธันวาคม  2563 เวลา 11.00 น. ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมราชการประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อรับทราบแบบสรุปโครงการ (project brief) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่แต่ละกลุ่มเสนอ