F2F2D297 F967 41CE 9EC9 304B912B5EFF

         วันที่ 16 ธันวาคม 2563 น.ส.สายใจ  พุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 ออกตรวจเยี่ยมประเมินความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียน และให้กำลังใจผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในโรงเรียนวัดขุมแก้ว โรงเรียนวัดสระบัว  และโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี