761BD1A9 8B33 4D27 A46B 072202DA495C

          วันที่ 16 พฤศจิกายน  2563  เวลา 08.15 น. ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยนางอุรารักษ์  สุขสวัสดิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นางสาวสายใจ  พุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 และบุคลากรในสังกัดสพป.ปทุมธานี เขต 2 ทำกิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี   และแนะนำบุคลากรใหม่ จำนวน 2 คน คือนางสาวโสภาพร ตั้งประเสริฐ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนายชัยวัฒน์  วงค์กวน ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง กลุ่มอำนวยการ