6EF7BE08 7BD7 4DA1 889D 1B3274E16710

        วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 11/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดปทุมธานี เพื่อรับทราบความเคลื่อนไหวของสมาชิก ชพค.และชพส. รวมทั้งพิจารณาทุนการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปริญญาตรีโดยมีนายเอนก  ล่วงลือ ผอ.สกสค.จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการประชุม