AAD2A4ED 0635 4356 A17C 2830BDBC6E45

       วันที่ 12 พฤศจิกายน  2563 นางอุรารักษ์  สุขสวัสดิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำนักเรียนโรงเรียนเจริญดีวิทยา ซึ่งเป็นตัวแทนนักเรียนในสังกัดสพป.ปทุมธานี เขต 2 เข้ารับทุนการศึกษาจากนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี โดยมูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัดสพป.ปทุมธานี เขต 2 จำนวน 100 ทุน ๆ ละ 2,500 บาท