20 10 63 11

          วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อจัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย  พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564