59BAA04A 10E8 482E B3D3 087281B96D2E  

       วันที่ 8 ตุลาคม  2563  ดร.ชนาธิป  สำเริง  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมบุคลากรในสพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อชี้แจงแนวนโยบายในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2