พิมพ์
หมวด: ข่าวและกิจกรรม สพป.ปทุมธานี เขต 2
ฮิต: 36

kk

         วันที่ 23 กันยายน 2563 ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อร่วมกันหาแนวทางในพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดต่อไป ทั้งนี้ได้มอบเกียรติบัตรกับคณะกรรมการฯ เนื่องจากหมดวาระการดำรงตำแหน่ง