9 9 63

           วันที่ 9 กันยายน 2563 นายสุพงษ์  โอวาท รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน” ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 ซึ่งกลุ่มอำนวยการจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในทั้งในโรงเรียนและเขตพื้นที่ มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง โดยได้รับเกียรติจาก น.ส.ณัฐภัสสร  โชติสุต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม. เขต 3 เป็นวิทยากรให้ความรู้