8 9 63 12

          วันที่ 8 กันยายน  2563 ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้ นางเกศรินทร จิตรสิงห์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 ซึ่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจัดขึ้นเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนทั้ง 67 โรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพ และได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค