2 9 63

           วันที่ 2 กันยายน  2563 ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2  พร้อมด้วยนายสุพงษ์  โอวาท รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นำบุคลากรในสพป.ปทุมธานี เขต 2 ศึกษาดูงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสพป.ปทุมธานี เขต 2 (เขตสุจริต) ณ สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพื่อนำความรู้ แนวคิดมาพัฒนากระบวนการทำงานให้เป็นองค์กรสุจริต และในวันที่ 3 กันยายน 2563 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือสู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ และสรุปผลการศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมโรงแรมยูเรเซีย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี