1 9 63 11

          วันที่ 1 กันยายน  2563  ดร.ชนาธิป  สำเริง  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการจัดการประชุมการเลือกกันเองในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต  2  ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 โดยมีผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้งสิ้น 10 ราย และให้ทั้ง 10 ราย เลือกกันเองให้เหลือเพียง 5 ราย เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ