29 8 63

         วันที่ 29  สิงหาคม  2563 ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษาด้วยวิธีการทางจิตวิทยา ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนดำเนินบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็งและรอบด้าน โดยได้รับเกียรติจากนางกมลชนก ศรีภักดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพม.เขต 5 /มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ น.ส.รัญญา จิตต์อาจหาญ อาจารย์กลุ่มวิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ และน.ส.จุฑามาศ รักษาสวัสดิ์ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สมุทรสาคร เป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมจากโรงเรียนในสังกัด 67 คน