10 8 63 11

         วันที่ 10  สิงหาคม  2563 ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online) ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 67 โรงเรียน