6 8 63 11

            วันที่ 6 สิงหาคม  2563  ดร.ชนาธิป  สำเริง  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม “จริยธรรมข้าราชการและความเกี่ยวพันกับประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริต” ณ ห้องประชุมจำรูญ  สพป.ปทุมธานี เขต 2 โดยได้รับเกียรติจากนายยุทธพัฒน์  เศรษฐวชิรา พนักงานไต่สวน ระดับต้น  สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดปทุมธานี  เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องจริยธรรมข้าราชการ ประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริต กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสังกัด รวม 90 คน