21 7 63 11

       วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายสุพงษ์  โอวาท รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นำคณะบุคลากรในสังกัด สพป.ปทุมธานี เขต 2 ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ณ สพป.สระแก้ว เขต 1 เพื่อนำมาพัฒนาระบบบริหารงานโดยใช้ระบบสารสนเทศ รวมถึงการนำแนวคิดในการใช้ประโยชน์จากระบบ ICT มาพัฒนางานในแต่ละกลุ่มให้เป็นนวตกรรมในการให้บริการแก่ผู้มารับบริการต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก นายเรือง จันทพันธ์ รองผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 และนายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรสพป.สระแก้ว เขต 1 ให้การต้อนรับและข้อคิดในการพัฒนางานอย่างดียิ่ง ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้