25 6 63 11

       วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสู่การยกระดับคุณภาพระบบงานวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษา ณ วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก ซึ่งกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาในเรื่องของงานวิชาการ อาทิ งานประกันคุณภาพภายใน การนิเทศภายใน เป็นต้น โดยจัดประชุมระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ได้มีพิธีมอบรางวัล IQA Award ให้กับโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ และโรงเรียนวัดโปรยฝน รวมทั้งจัดให้มีการลงนาม MOU ในการบริหารงานโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ และมีผลการสอบ NT, O-Net และ RT เพิ่มขึ้นร้อยละ 5