16 6 63 11

       วันที่  16  มิถุนายน  2563  ดร.ชนาธิป  สำเริง  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างบุคลากรให้มีวัฒนธรรมการปฏิบัติตนตามคุณธรรมหลักขององค์กรสู่ความยั่งยืนในคุณลักษณะของ The Leader In Me ณ วีงรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีบุคลากรของ สพป.ปทุมธานี เขต 2 ทุกคน เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างพฤติกรรมการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณธรรมหลักขององค์กรสู่ความยั่งยืน