12 6 63 11

       วันที่ 12  มิถุนายน  2563  ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสพป.ปทุมธานี เขต 2 ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2562 และร่วมกันกำหนดนโยบาย วางแผน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนปีการศึกษา 2563