5 6 63 11

         วันที่ 5  มิถุนายน  2563 ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2  เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อจัดทำเครื่องมือประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในสังกัด ให้เป็นไปตามนโยบายที่สพฐ.กำหนด โดยมีนางอุรารักษ์  สุขสวัสดิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ประธานเครือข่ายสถานศึกษายั่งยืน ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้