20 5 63 11

          วันที่ 20  พฤษภาคม 2563  นางอุรารักษ์  สุขสวัสดิ์ รองผอ.สพป.ปทุมานี เขต 2 นายสุพงษ์ โอวาท รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชม การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ  “การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”  ณ ห้องประชุมชั้น 2  สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อ รับฟังข้อราชการเร่งด่วน  เกี่ยวกับการจัดการเรียน การสอนทางไกล และเพื่อให้การปฏิบัติงานในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความชัดเจนเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน โดยดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. ประธานในการประชุม และมอบนโยบาย  จากนั้นได้ดำเนินการประชุมผู้บริหารสพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสพท. (ITA Online 2020) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563