15 5 63 11

             วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นายสุพงษ์ โอวาท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วย นางจิตสุภา อนุรักษ์ ,นายภาณุวัต อิสสระพงศ์เผ่า ศึกษานิเทศก์ สพป. ปท. เขต 2 และ นายเกียงไกร พุทไธวัฒน์ นายช่างเทคนิคชำนาญการ คณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) ได้ออกนิเทศติดตามเตรียมความพร้อมการดำเนินงานบริหารจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ในกลุ่มเครือข่ายไตรรัตน์สัมพันธ์ อำเภอลำลูกกา จำนวน 4 โรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนวัดเกตุประภา โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ และ โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน