14 5 63 11

           วันที่ 14  พฤษภาคม  2563   นายสุพงษ์   โอวาท  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  พร้อมด้วย นางจิตสุภา  อนุรักษ์ , นายภานุวัต  อิสสระพงศ์เผ่า ศึกษานิเทศก์ สพป. ปท. เขต 2 และ นายเกียงไกร   พุทไธวัฒน์ นายช่างเทคนิคชำนาญการ  คณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019  (Covid  19)  ได้ออกนิเทศติดตามเตรียมความพร้อมการดำเนินงานบริหารจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  ของ โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  ในกลุ่มเครือข่ายไตรรัตน์สัมพันธ์  อำเภอลำลูกกา  จำนวน 3  โรงเรียน  ซึ่งประกอบด้วย  โรงเรียนวัดคลองชัน   โรงเรียนวัดปัญจฑายิกาวาส   และ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม