13 5 63 11

          วันที่ 13  พฤษภาคม  2563   นายสุพงษ์   โอวาท  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  พร้อมด้วย  นางจิตสุภา  อนุรักษ์ ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019  (Covid  19)  ได้ออกนิเทศติดตามเตรียมความพร้อมการดำเนินงานบริหารจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  ของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  ในกลุ่มเครือข่ายไตรรัตน์สัมพันธ์ จำนวน 4  โรงเรียน  ซึ่งประกอบด้วย   โรงเรียนวัดประยูรธรรมมาราม   โรงเรียนวัดลาดสนุ่น โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ  และโรงเรียนวัดกลางคลองสี่